bema V800 libliksahk

  • Mass: 250-390 kg
  • Töölaius: 1600 -3000 mm
Tehnilised andmed 
 Töölaius 1600 mm  1850 mm  2100 mm  2350 mm  2600 mm  3000 mm
 Töölaius 30 ° nurgaga 1426 mm 1630 mm 1855 mm 2080 mm 2280 mm  2684 mm
 Kõrgus/sügavus 715/815-922 mm                                                    
 Mass (standardvarustuses) 250 kg 275 kg 300 kg 325 kg 350 kg  390 kg